Nieuws

 Vergadering 13 februari

 Op deze vergadering heeft de raad 1,5 uur gepraat met Nelleke Koster, beleidsmedewerker jeugd van de gemeente, over het Beleidsplan Jeugd 2020-2024. Vorige vergadering had Nelleke al een en ander toegelicht. Onze raad heeft een avond over het plan vergaderd en daarbij vragen geformuleerd en adviezen opgesteld. Deze zijn Nelleke voor de vergadering toegestuurd en tijdens onze bijeenkomst heeft zij antwoorden gegeven en hebben wij gezamenlijk de adviezen doorgenomen en nog wat aangescherpt. Bijv. hebben wij geadviseerd een top 5 van prioriteiten te bepalen en daar zo mogelijk meetbare doelstellingen aan te verbinden. Onze raad is zeer tevreden over hoe dit adviesproces inhoudelijk en procedureel verlopen is. 

Vergadering 9 januari

Op de eerste vergadering van het nieuwe jaar zijn twee belangrijke punten aan de orde geweest. Ten eerste hebben wij met Marjo dee Brouwer de belangrijkste aandachtspunten van de gemeente voor 2020, die onze raad aangaan, doorgenomen. Dat betreft de ontwikkeling van de digitale sociale kaart, de nota jeugdbeleid, het project domotica en het project wijk ggd-ers.

Ten tweede heeft Nelleke Koster de nota jeugdbeleid al in hoofdlijnen met de raad doorgenomen. De nota bereikt de raad binnen een week. Dan hebben wij tot half februari de tijd om ons advies uit te brengen.

 

 

 

Vergadering 14 november

De Participatieraad heeft naar aanleiding van een verzoek van de gemeente besloten  betrokken te bliven bij het project Een tegen Eenzaamheid.

Bij Zorgbelang Brabant gaan wij informeren naar hun ideeen om meer in contact te komen met de burgers van Waalre. Dat blijft een groete uitdaging voor onze raad.

Als gasten waren deze keer drie vertegenwoordigers van de Kring KBO. Verheugend is dat er nu mogelijkheden lijken te ontstaan om alle senioren clubs dichter bij elkaar te brengen. Wij hebben afgesproken dat wij in januari opnieuw bij elkaar komen om af te spreken waar wij elkaar kunnen versterken.

De aangekondide centralisatie van de jeugdzorg heeft Marjo de Brouwer
(Gemeente Waalre) net zo verrast als de leden van de raad. Gezamenlijk blijven wij de ontwillelingen volgen. Marjo heeft de leden van de raad ook de stand van zaken wat betreft de financien van het sociaal domin aan de hand van een helder en actueel overzicht laten zien. Veel zaken zijn conform de verwachtingen.

Ondertekening van het manifest Iedereen doet mee

Op 8 oktober hebben wethouder Lianne Smit en voorzitter van de participatieraad Henk de Graaf dit manifest ondertekend. De bedoeling van dit manifest is dat Waalre streeft naar een inclusieve samenleving waarbij ook mensen met een beperking volop aan het maatschappelijke leven deel kunnen nemen. Waalre is beoordeeld door een toetsingscommissie die geconcludeerd heeft dat er aan een groot aantal voorwaarden voor een inclusieve samenleving in Waalre voldaan is. Daarom was de ondertekening een feestelijke gebeurtenis.


J